НОВА ПРОМОЦИЈА ОД LINO, најнови микробрановите печки / 21.03.2016