НОВА ПРОМОЦИЈА ОД EUROLUX, нови пакети и миjалници / 21.03.2016