Прекинуваме увозот на витрокерамичката плоча HBE TC2 FV, на нејзино место представуваме аналоген модел HBE TC2 FS / 07.10.2019