Прекинуваме увозот на витрокерамичката плоча HBE TC3 FV, на нејзино место представуваме аналоген модел HBE TC3 FS / 08.08.2019